Medycyna holistyczna

Immunoterapia - działanie i zastosowanie


Nowe podejście do raka, alergii i innych chorób

Plik Immunoterapia to stosunkowo nowe podejście do leczenia polegające na ukierunkowanej aktywacji układu odpornościowego. Na przykład komórki rakowe mają być zwalczane przy wsparciu własnych mechanizmów obronnych organizmu. Profesor Dr. med. Dirk Schadendorf, Dyrektor Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Essen oraz Dyrektor Zachodnioniemieckiego Centrum Nowotworów (WTZ) odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące immunoterapii.

Jak działa leczenie wspomagane przeciwciałami?

Aktywacja układu odpornościowego przeciwko komórkom nowotworowym jest obiecująca od lat. Tak zwane „inhibitory punktów kontrolnych” zapewniają, że własne komórki odpornościowe organizmu zwalczają raka. Leki nie atakują samych komórek nowotworowych, ale wpływają na kontrolę odpowiedzi immunologicznej, tzw. Punkty kontrolne. Szereg badań pokazuje obecnie, jak skutecznie układ odpornościowy walczy z komórkami rakowymi po uruchomieniu odpowiednich dźwigni zmiany biegów przez specjalne przeciwciała z laboratorium: śmiertelne guzy szybko się kurczą, a niektóre całkowicie znikają. Pacjenci z zaawansowanym rakiem i złymi rokowaniami przeżywają znacznie dłużej niż w przypadku jakiejkolwiek innej terapii.

Typy raka, które są trudne do leczenia, stają się podatne na immunoterapię: onkolodzy odnoszą obecnie największe sukcesy w przypadku raka czarnej skóry i raka płuc. Immunoterapie są pionierskim filarem leczenia, zwłaszcza w czerniaku złośliwym, ponieważ ten typ raka jest prawie odporny na środki chemioterapeutyczne. Rak nie może już ukrywać się przed komórkami odpornościowymi. Podczas gdy chemioterapia atakuje guz bezpośrednio toksynami komórkowymi, przeciwciała aktywują komórki obronne układu odpornościowego. Nie da się już oszukać raka. Zaleta: Twój własny układ odpornościowy bardzo dobrze rozpoznaje zmiany specyficzne dla guza. Przykładowo immunoterapia dobrze reaguje nie tylko na raka czarnej skóry, ale także na inne choroby nowotworowe, które są wywoływane przez tzw. Czynniki rakotwórcze, czyli substancje rakotwórcze czy promieniowanie, takie jak spożywanie alkoholu i papierosów czy światło UV. Należą do nich na przykład guzy płuc, pęcherza lub nerek oraz w okolicy głowy i szyi. Nawet w przypadku tego typu raka czynniki zewnętrzne uszkadzają materiał genetyczny w komórkach i prowadzą do rozwoju guza.

Co odróżnia immunoterapię od wcześniejszych metod leczenia?

Immunoterapie przynoszą dobre wyniki w leczeniu raka czarnej skóry: w 2012 roku pierwszy lek immunoterapeutyczny w Europie został zatwierdzony do leczenia tego typu raka. Kolejne tak zwane „inhibitory punktów kontrolnych” pojawiły się w 2015 r. Dlatego immunoterapie wielu nowotworów stają się coraz ważniejsze. Forma terapii nadal odgrywa pionierską rolę w leczeniu raka czarnej skóry. Ponieważ nowe leki po raz pierwszy pozwalają na terapię czerniaka złośliwego nawet 50% chorych. Ma to dramatyczny wpływ na średnie wskaźniki przeżycia. Zaledwie dziesięć lat temu prawie co 20 pacjentów przeżyło następne pięć lat i dłużej, gdy tylko rak czarnej skóry miał przerzuty. Obecnie pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi od 40 do 45 procent - prawie co sekundę. U znacznej części pacjentów nastąpiła znaczna poprawa.

Cecha szczególna immunoterapii: jeśli pacjent zareaguje na leczenie, a guz się zmniejszy, ta korzyść terapeutyczna utrzymuje się często latami. To nowa jakość w terapii raka. Ponieważ chemioterapia może również zmniejszyć liczne guzy, sukces zwykle nie trwa tak długo. Immunoterapie charakteryzują się tym, że nie niszczą bezpośrednio komórek rakowych. Zamiast tego leki umożliwiają układowi odpornościowemu organizmu kontrolowanie guza.

Ale nawet w przypadku chorób zapalnych skóry, takich jak łuszczyca i neurodermit, immunoterapie doświadczają obecnie ogromnych wiatrów w plecy. Tak więc obecnie istnieje ponad dziesięć różnych terapii przeciwciałami przeciwko łuszczycy, z których wszystkie mają na celu zmianę skuteczności układu odpornościowego i zwalczanie stanów zapalnych skóry i narządów wewnętrznych. Pacjenci z łuszczycą często mają nie tylko widoczne zapalenie skóry. Często dotyczy to również naczyń; zmiany w mózgu i sercu prowadzą do zwiększonego ryzyka zawału serca lub udaru. Wstępne wyniki badań sugerują, że przeciwciała stosowane w łuszczycy również mogą być tam korzystne.

Z jakimi chorobami można aplikować?

Immunoterapia często działa cuda w przypadku raka skóry i płuc. Jednak terapia nie zawsze działa. Ale kiedy to nastąpi, rak jest często sprawdzany przez długi czas. Pierwsze lata stosowania pokazały, że duża część pacjentów reaguje na to, a przede wszystkim odnosi korzyści w dłuższej perspektywie i przez lata.

Wiele innych zastosowań znajduje się obecnie w fazie prób klinicznych. Immunoterapia raka daje nadzieję, na przykład w przypadku raka z komórek Merkla, rzadkiego, ale szczególnie agresywnego raka skóry. Inhibitor punktu kontrolnego awelumab jest również obecny na rynku terapii w Niemczech od jesieni 2017 r. W przypadku zaawansowanego raka płaskonabłonkowego, rzadkiej postaci raka białej skóry, który rozprzestrzenia się do węzłów chłonnych i narządów, oczekuje się, że na początku 2019 r. Zostanie zatwierdzony nowy inhibitor punktu kontrolnego. Jednak w ostatnich latach immunoterapia znalazła również zastosowanie w przypadku raka płuc, pęcherza, głowy i szyi oraz raka nerki i ustanowiła nowy filar leczenia.

Jaki potencjał widzisz na przyszłość?

Wielu pacjentów już korzysta ze znacznie ulepszonych opcji leczenia. Nawet jeśli roczne koszty terapii nowymi lekami początkowo wydają się stosunkowo drogie w porównaniu ze starymi formami terapii, szybko widoczne stają się ogromne korzyści dla osób dotkniętych chorobą. Po raz pierwszy nowe przeciwciała stosowane w łuszczycy dają nam możliwość, że ponad 90 procent ludzkiej skóry ponownie się zagoi. Z drugiej strony, w przypadku starszych form terapii, wskaźniki gojenia się skóry wynosiły co najwyżej 50 do 75 procent, co określa się za pomocą tak zwanego wskaźnika PASI Score (Psoriasis Area Severity Index), wskaźnika łuszczycy. Według wstępnych badań około siedmiu na dziesięciu pacjentów reaguje na terapię przeciwciałami. Pierwszy lek na neurodermit został zatwierdzony w Niemczech. Widzimy znaczną poprawę, szczególnie w przypadku ciężkich chorób.

Ale jak długo musi trwać terapia nowymi lekami? Kiedy jest właściwy czas, aby przestać to przyjmować, aby osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak neurodermit lub łuszczyca, mogły być tymczasowo wolne od terapii? W tym przypadku szczególnie ważne jest, aby poszkodowani polegali na fachowej wiedzy. Obecne badania również coraz częściej koncentrują się na tych pytaniach i analizują długoterminowe konsekwencje immunoterapii.

Które przeciwciała zostały już przetestowane?

Klinika dermatologiczna Szpitala Uniwersyteckiego w Essen jest jednym z wiodących ośrodków badawczych zajmujących się immunoterapią zapalnych chorób skóry i wszystkich postaci raka skóry. Obejmuje to również szeroką gamę kursów. Obecnie wiele koncepcji badawczych opiera się na dobrych doświadczeniach w leczeniu wszystkich postaci raka skóry tak zwanymi przeciwciałami PD-1. Terapia przeciwciałami pojawiła się na rynku niemieckim po raz pierwszy w 2011 roku wraz z ipilimumabem. Substancja czynna wyzwala zwiększoną odpowiedź immunologiczną i jest stosowana w zaawansowanym czerniaku. Niedługo zostaną tu zatwierdzone inne leki. Szczególnym celem badań jest również połączenie immunoterapii z innymi metodami leczenia. Szczególnie obiecujące było badanie, w którym rak płuca najpierw napromieniano, a następnie zastosowano inhibitor punktu kontrolnego durwalumab. Wyniki sugerują, że pacjenci w zaawansowanym stadium przeżywają znacznie dłużej, co ostatnio doprowadziło do zatwierdzenia inhibitora PD-1L durwalumabu w raku płuc. Stosowanie przeciwciał jest obecnie testowane w zapierającym dech w piersiach tempie. Przeciwciała PD-1 są w badaniach klinicznych ponad 30 typów nowotworów.

Jedną z najważniejszych dziedzin w przyszłości będzie również terapia skojarzona skutecznymi, celowanymi lekami z blokerami punktów kontrolnych. Oczekiwania są szczególnie wysokie w przypadku pacjentów z rakiem czarnej skóry i tak zwaną mutacją BRAF, która występuje u 40 procent osób dotkniętych chorobą. Istnieje nadzieja, że ​​nawet w przypadku nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka, do 85 procent chorych na raka zareaguje na terapię guza i odniesie z niej korzyści w dłuższej perspektywie, co dodatkowo zwiększy wskaźniki przeżycia.

Jakie są zagrożenia?

Terapie przeciwciałami wywołują zwiększoną odpowiedź immunologiczną, a zatem działają w miejscu kontaktu guza z limfocytami T. Aktywacja układu odpornościowego zwalcza komórki rakowe, ale może również atakować zdrowe komórki organizmu, tak że czasami mogą wystąpić ciężkie, a nawet zagrażające życiu choroby autoimmunologiczne jelit, tarczycy lub innych narządów. Ogólnie jednak terapia przeciwciałami PD-1 jest bardzo dobrze tolerowana. Jest bardzo niewiele przypadków, w których leczenie zostaje przerwane z powodu poważnych skutków ubocznych. Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych leków, należy również rozważyć ryzyko i możliwe korzyści wynikające z immunoterapii, ponieważ nie zebrano jeszcze wiarygodnych danych długoterminowych. Ale przy odsetku odpowiedzi sięgającym nawet 40 procent - zwłaszcza u pacjentów z czerniakiem w zaawansowanym stadium nowotworu oraz osób z nieoperacyjnymi, przerzutowymi i agresywnymi postaciami raka - immunoterapie są wielką nadzieją tylko na krótkoterminową poprawę.

O rozmówcy:
Profesor Dr. Dirk Schadendorf jest dyrektorem Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Essen oraz dyrektorem West German Tumor Center (WTZ), największego ośrodka onkologicznego w Niemczech i jednego z wiodących ośrodków onkologicznych Niemieckiej Pomocy Onkologicznej. Jest także przewodniczącym Dermatologicznej Onkologicznej Grupy Roboczej i obecnie bierze udział w ponad 30 badaniach klinicznych. Za swoje badania nad rakiem czarnej skóry prof. Schadendorf otrzymał m.in. 2010 Niemiecka Nagroda Raka w "Sekcji Klinicznej". Jednym z jego głównych obszarów badawczych jest rak białej i czarnej skóry. Prof. Dr. W 2017 roku Dirk Schadendorf zajął pierwsze miejsce w rankingu czasopisma laboratoryjnego, jednego z najbardziej renomowanych czasopism naukowych, jako najczęściej cytowany badacz raka w Niemczech - z ponad 17 000 cytowań. Jedna praca, w której inhibitor kinazy BRAF wemurafenib był testowany na pacjentach z czerniakiem w badaniu klinicznym III fazy, jest szczególnie wyjątkowy. Pewna mutacja w genie BRAF została wcześniej wykryta w ich zdegenerowanych komórkach. (fp)

Informacje o autorze i źródle

Ten tekst jest zgodny ze specyfikacjami literatury medycznej, wytycznymi medycznymi i aktualnymi badaniami oraz został sprawdzony przez lekarzy.

Dypl. Geogr. Fabian Peters, Barbara Schindewolf-Lensch

Puchnąć:

  • Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań: www.bmbf.de (dostęp: 12.06.2018), immunoterapia - czy układ odpornościowy może walczyć z rakiem?
  • Cancer Information Service, German Cancer Research Center: www.krebsinformationsdienst.de (dostęp: 10.06.2018), immunotherapy for cancer
  • Syn, Nicholas i wsp.: „De-novo and nabyta odporność na celowanie w immunologiczne punkty kontrolne”, w: The Lancet Oncology, tom 18, wydanie 12, 2017, thelancet.com
  • National Center for Tumor Diseases Heidelberg: www.nct-heidelberg.de (dostęp: 16.06.2018), immunotherapy
  • Technical University of Munich: www.tum.de (dostęp: 5 czerwca 2018 r.), Z własną bronią organizmu przeciwko łuszczycy
  • Hani, Ahmad Fadzil Mohamad: Surface Imaging for Biomedical Applications, CRC Press, 2014


Wideo: immunoterapia czerniaka 2017 - prof. Piotr Rutkowski (Styczeń 2022).